Algemeen

Los Diablos hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Los Diablos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, Verordening EU 2016/679)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
- de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Los Diablos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Los Diablos – stamnummer 1008
Gebroeders Dechampsstraat 6
9090 Melle
losdiablosclub@gmail.com
Website : www.losdiabloscup.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige, toekomstige en vroegere leden/medewerkers, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten en sponsoren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Los Diablos verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- het voeren van ledenadministratie, dienstverlening aan leden en het organiseren van de sportieve activiteiten (uitvoering overeenkomst);
- het versturen van informatie over onze activiteiten en uitnodigingen (toestemming betrokkene);
- organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen;
- promotie, PR en communicatie waaronder
- Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang);
- Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang);

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Los Diablos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via losdiablosclub@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Los Diablos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de nodige informatie of wijziging door te geven aangaande onze activiteiten. 

Bewaartermijn.

Los Diablos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. 

Beveiliging van de gegevens.

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

- alle personen die namens Los Diablos van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op al onze systemen;
- we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Aan deze medewerkers wordt slechts toegang verleend tot je bewaarde gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Cookies.

Los Diablos maakt gebruik van cookies op haar website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Los Diablos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via losdiablosclub@gmail.com

Wijzigingen aan onze privacyverklaring.

Los Diablos kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 15/04/2019. Versie 1.0